Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úplné znění
včetně změny č. 1 ze dne 20.12.2014

STANOVY
spolku Stolně-tenisový klub Zbraslavec, z.s.
 
 
I.

Základní ustanovení
 
1. Stolně-tenisový klub Zbraslavec, z.s. (dále jen „STK") byl založen v souladu se zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů 20. prosince 2005, který provozuje tělovýchovu, sport, turistiku, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost.
2. Spolek se zapisuje do veřejného rejstříku - spolkového rejstříku, který vede rejstříkový soud.
3. Spolek je založen na dobu neurčitou.
 
 
II.
 
Název a sídlo spolku
 
1. Název spolku zní:
                                  Stolně-tenisový klub Zbraslavec, z.s.
 
2. Sídlem spolku je:    Zbraslavec 77, 679 72 Zbraslavec
 
3. IČO:                        478 85 742
 
4. Právní forma:          Spolek
 
S. Registrace:             u Krajského soudu v Brně, odd. L, vložka 622
 
6. Statutární orgán:    prezident klubu
 
7. Nejvyšší orgán:       valná hromada
 
 
III.
 
Právní poměry spolku
 
1. Spolek je samosprávný a dobrovolný svazek minimálně tří členů, kteří neručí za jeho dluhy. Spolek je právnickou osobou, která má právní osobnost od svého vzniku. Spolek nesmí svého člena bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné zájmy.
2. Právní poměry spolku se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění §214 a násl. a těmito stanovami.
 
 
IV.
 
Účel a činnosti spolku
 
1. Spolek je ustanoven ve veřejném zájmu a jeho posláním je přispívat vlastní činností k dosahování obecného blaha a hospodárně využívat své jmění k veřejně prospěšnému účelu.
2. Hlavní činností spolku je:
a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytváření pro ni materiální a tréninkové podmínky,
b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejm. pak mládeže,
c) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých úkolů,
d) budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, které vlastní nebo užívá,
e) vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu s STK k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec,
f) hájit zájmy klubu a jeho členů uvnitř i navenek a za tím účelem spolupracovat s orgány obce a s ostatními organizacemi i jednotlivci,
g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci.
3. Spolek může vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jejímž účelem bude podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využiti spolkového majetku. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.
Předmět činnosti:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 
 
V.
Členství ve spolku
 
1. Členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s jeho stanovami, projeví zájem o členství podáním přihlášky, uhradí členské vstupní poplatky a roční členské příspěvky.
2. O výši členských vstupních poplatků a ročních členských příspěvků rozhoduje valná hromada.
3. O přijetí za člena STK rozhoduje valná hromada.
4. Člen prokazuje své členství v klubu členským průkazem.
5. Členství zaniká:
a) Vystoupením
b) Umrtím člena
c) Nezaplacením členského příspěvku
d) Vyloučením
e) Zánikem klubu.
6. Ukončit členství může člen kdykoliv na základě svobodného rozhodnutí, které musí předložit výkonnému výboru. Členství zaniká uplynutím posledního dne období, na které má člen zaplaceny členské příspěvky, pokud člen neoznámí, že chce ukončit členství ihned. Zaplacené vstupní poplatky a členské příspěvky se nevracejí.
7. Pokud člen působí svou činností proti zájmům spolku nebo hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z těchto stanov a právních předpisů, může jej valná hromada na návrh výkonného výboru vyloučit. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu. Pokud valná hromada člena vyloučí, vstupní poplatky a členské příspěvky v tomto období zaplacené se nevrací. Pro vyloučení člena ze spolku se použije postup dle ustanovení § 239 až § 242 občanského zákoníku.
S. Na základě návrhu výkonného výboru, může valná hromada odsouhlasit udělení čestného členství osobám zvláštního významu a osobám, které se významným podílem zasloužili o rozvoj STK.
9. Osobám, které se významnou měrou zaslouží o ekonomicky rozvoj spolku, může výbor udělit mimořádné členství.
10. Čestné a mimořádné členství je udělováno vždy na dobu určitou.
11. Osoby, kterým bylo uděleno čestné nebo mimořádné členství jsou zproštěny úhrady vstupních poplatků, ročních členských příspěvků pouze po dobu trvání tohoto členství.
 
 
VI.
Práva a povinnosti členů
 
1. Každý člen má právo při naplňování účelu spolku se podílet na činnosti spolku podle svých možností a podle potřeb spolku a za účelem ochrany a uspokojování zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen.
2. Všichni členové mají tyto práva a povinnosti:
a) podílet se na činnosti spolku
b) volit a být voleni do orgánů spolku s výjimkou členů mladších 18-ti let,
c) hlasovat či rozhodovat o činnosti spolku s výjimkou členů mladších 18-ti let,
d) odvolat se proti všem rozhodnutím týkajících se jejich osoby až k valné hromadě
e) dodržovat stanovy STK a ostatní závazná usnesení
f) platit členské příspěvky ve schválené výši
g) chránit dobré jméno STK
h) chránit majetek STK
i) podávat návrhy všem orgánům STK a obracet se na ně se svými připomínkami
j)požadovat a dostat na zasedáni valné hromady vysvětlení záležitostí spolku, vztahující se k předmětu zasedání valné hromady
k) dát podnět ke svolání mimořádné valné hromady
l) dovolat se neplatnosti rozhodnutí oránu spolku u soudu
m) být na valné hromadě informováni o stavu prostředků spolku a způsobu jejich využití.
 
VII.
Orgány spolku
 
Orgány spolku jsou:
 
1. Valná hromada
2. Výkonný výbor
3. Statutární orgán - prezident klubu
4. Revizní komise
 
1. VALNÁ HROMADA
1.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku, který je tvořen všemi členy spolku. Valná hromada vykonává veškeré funkce spolku, pokud nejsou vyhrazeny jiným orgánům. Valná hromada si může vyhradit i rozhodnout ve věcech, které přísluší jinému orgánu spolku.
1.2. Do působnosti valné hromady patří:
a) rozhoduje o změně stanov spolku
b) volí členy výkonného výboru a revizní komise a rozhoduje o jejich odvolání
c) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku
d) rozhoduje spory mezi členy spolku
e) schvaluje výsledky hospodaření spolku, účetní závěrku spolku za uplynulý rok a návrh rozpočtu na příští rok
f) rozhoduje o základním zaměření činnosti spolku
g) hodnocení činnosti výkonného výboru a jeho členů
h) hodnocení činnosti revizní komise
i) rozhoduje o zrušení spolku s likvidací
j) rozhoduje o přeměně spolku
k) rozhoduje o výši vstupních příspěvků a členských příspěvků a jejich splatnosti způsobu úhrady
l) schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy, ve kterých upraví vnitřní vztahy STK, schvaluje zásady hospodaření s majetkem
m) rozhoduje o otázkách, které si na pořad jednání valné hromady vyhradí alespoň 10 % členů s hlasovacím právem
n) rozhoduje o ostatních věcech, svěřených jí těmito stanovami a obecně závazným právním předpisem.
1.3. Valnou hromadu svolává statutární orgán minimálně jednou ročně písemnou pozvánkou všem členům. Pozvánka musí být odeslána nejpozději do 30 dnů před konáním valné hromady a v pozvánce musí být uveden pořad valné hromady, termín, čas a místo konání valné hromady.
1.4. Statutární orgán je povinen svolat valnou hromadu v případě, že o to požádá alespoň 1/3 členů s hlasovacim právem nebo z podnětu revizní komise. Statutárni orgán může valnou hromadu svolat i z podnětu výkonného výboru. Valná hromada se musí konat do 1 měsíce od doručení žádosti.
1.5. Každý člen má jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná pokud je přítomná nadpoloviční většina všech členů spolku s hlasovacím právem. Není-li valná hromada usnášeníschopná, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání valné hromady na náhradní zasedání. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno. Usnesení na náhradní valné hromadě se mohou přijímat za účasti alespoň 10 % všech členů s hlasovacím právem.
1.6. Usnesení valné hromady jsou přijímána většinou hlasů členů přítomných členů. Hlasovaní se provádí veřejně s výjimkou volby orgánu spolku, kdy se hlasuje tajným hlasováním.
1.7. Jednání valné hromady řídí valnou hromadou zvolený předseda zasedání Valná hromada může zvolit i další činovníky valné hromady.
1.8. Z jednání valné hromady je statutární orgán povinen zajistit vyhotovení zápisu do 30 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje prezident klubu. V zápisu z valné hromady se uvede, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, případně další činovníky valné hromady a kdy byl zápis vyhotoven.
1.9. Usnesení valné hromady jsou závazná pro všechny členy spolku a jeho orgány.
 
2. VÝKONNÝ VÝBOR
2.1. Výkonný výbor je výkonným orgánem spolku. Výkonný výbor zabezpečuje plnění úkolů STK v období mezi jednotlivými valnými hromadami.
2.2. Ze své činnosti se výkonný výbor zodpovídá valné hromadě.
2.3. Výkonný výbor má minimálně 5 členů, z nichž tři jsou volení valnou hromadou z řad členů spolku a 2 členové jsou statutárním orgánem jmenováni z řad zastupitelů Obce Zbraslavec. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté, přičemž u členů jmenovaných z řad zastupitelů Obce Zbraslavec funkční období končí i ztrátou mandátu. Mandát volenému členu výkonného výboru zaniká dnem zvolení nového člena výkonným výborem, pokud dále není stanoveno jinak. Výkonný výbor může, pokud počet volených členů výkonného výboru neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání valné hromady.
2.4. Člen výkonného výboru může ze své funkce odstoupit písemným oznámením této skutečnosti výkonnému výboru nebo valné hromadě.
2.5. Pokud člen výkonného výboru neplní své povinnosti, může být na návrh výkonného výboru odvolán z výkonu funkce valnou hromadou.
2.6. Do funkce člena výkonného výboru může být stejná osoba zvolena i opakovaně.
2.7. Výkonný výbor spolku rozhoduje o všech věcech, pokud nejsou vyhrazeny valné hromadě. Zejména:
a) připravuje a předkládá valné hromadě účetní závěrku a rozpočet a další návrhy k projednání
b) řídí činnost spolku
c) volí prezidenta klubu
d) zabezpečuje plnění usnesení valné hromady
e) dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku STK
f) k zabezpečení činnosti STK vytváří profesionální aparát v nezbytném nutném rozsahu.
2.8. Výkonný výbor svolává prezident klubu. Prezident klubu svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje alespoň nadpoloviční většina přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.
2.9. Ze zasedání výkonného výboru se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel.
2.10.Funkce člena výkonného výboru je funkcí čestnou, neplacenou. Člen výkonného výboru vykonává funkci osobně a je povinen vykonávat funkci s nezbytnou loajalitou potřebnými znalostmi a pečlivostí.
2.11. Členem výkonného výboru může být osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, bezúhonná.
2.12.Výkonný výbor vede seznam členů, do kterého provádí zápisy o vzniku a zániku členství, přičemž se zaznamená u vzniku členství jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní adresa člena spolku a datum vzniku členství; u zániku členství se uvede datum a způsob zániku. Členové spolku mají právo nahlížet do seznamu, který bude zpřístupněn v sídle spolku. Každý člen spolku, i bvýalý, má právo požádat spolek o vydání potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě.
 
3. STATUTÁRNÍ ORGÁN - PREZIDENT KLUBU
3.1. Statutárním orgánem spolku je prezident klubu, který za spolek jedná navenek, a to samostatně. Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis podle podpisového vzoru prezident klubu.
3.2. Prezidenta klubu volí výkonný výbor ze svého středu na dobu tří let. Opakovaná volba je možná.
3.3. Prezident řídí a koordinuje činnost spolku a výboru a plní úkoly uložené valnou hromadou a výkonným výborem.
3.4. K platnosti úkonu prezidenta klubu učiněného jím jménem STK je zapotřebí dodatečného schválení výkonným výborem na nejbližším zasedání.
3.5. Prezident klubu svolává valnou hromadu a výkonný výbor.
3.6. Prezident se může výkonu funkce vzdát písemným prohlášením adresovanýmvykonnému výboru. Výkon funkce zaniká v den projednání vykonným výborem.
3.7. Prezident může být z výkonu své funkce odvolán, usnese-li se na tom výkonný výbor. Výkon funkce zaniká v den projednání vykonným výborem.
 
4. REVIZNÍ KOMISE
4.1. Revizní komise je kontrolním orgánem spolku, kterému přísluší:
a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem
b) kontrolovat, zda jsou řádně vedeny účetní záznamy spolku v souladu se skutečností
c) kontrolovat, zda činnost spolku se uskutečňuje v souladu se stanovami a usneseními valné hromady a právními předpisy
d) přezkoumávat roční účetní závěrku a návrh rozpočtu na další období
e) účastnit se jednání výkonného výboru a seznamovat výbor s výsledky své průběžné kontrolní činnosti
f) předkládat valné hromadě zprávu o své kontrolní činnosti s tím, že valnou hromadu informuje o výsledku účetní uzávěrky za předchozí rok
g) upozorňuje na nedostatky statutární orgán, výkonný výbor, popřípadě valnou hromadu
h) svolat mimořádné jednání výkonného výboru, jestliže to vyžadují zájmy spolku, pokud tak neučiní prezident
ch) podat prezidentu klubu návrh na svolání mimořádné valné hromady, jestliže to vyžadují zájmy spolku.
4.2. Revizní komise má 3 členy, kteří jsou volení valnou hromadou na období tří let.
4.3. Členem revizní komise může být osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům.
4.4. Členství v revizní komisi není slučitelné s výkonem prezidenta klubu, likvidátora ani s členstvím ve výkonném výboru.
4.5. Členové revizní komise mají právo se účastnit jednání výkonného výboru a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
4.6. Mandát člena revizní komise zaniká dnem zvolení nového člena revizní komise, pokud není dále stanoveno jinak.
4.7. Člen revizní komise může z výkonu funkce odstoupit, a to písemným prohlášením adresovaným prezidentovi klubu, který je povinen v takovém případě svolat mimořádnou valnou hromadu. Funkce člena revizí komise zanikne dnem projednání na členské schůzi.
4.8. Člen revizní komise může být z výkonu funkce odvolán na návrh výkonného výboru. Funkce člena revizí komise zanikne dnem projednání na členské schůzi.
 
 
VIII.
Hospodařeni spolku
 
1. Spolek je samostatnou hospodářskou jednotnou, která má samostatný rozpočet, vede podvojné účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a vydáních.
2. Příjmy spolku jsou:
- členské příspěvky a poplatky
- dary členů a třetích osob
- příjmy z pořádání sportovních nebo společenských akcí
- příspěvky sponzorů
- státní příspěvky a dotace
- příjmy z vlastní hospodářské činnosti.
3. Majetek STK je ve vlastnictví STK jako celku. O zcizení či zatížení majetku STK či o nabytí majetku do vlastnictví STK, jehož hodnota přesahuje 40.000,- Kč, rozhoduje výkonný výbor a to čtyřpětinovou většinou jeho členů.
 
 
IX.
Zánik, zrušení, likvidace, přeměna spolku
 
1. Spolek zaniká dnem výmazu ze spolkového rejstříku vedeného příslušným krajským soudem.
2. Zrušení spolku nastane právním jednáním, uplynutím doby, rozhodnutím orgánu veřejné moci, dosažením účelu, pro který byl ustanoven a z dalších důvodů stanovených zákonem. O dobrovolném zrušení spolku rozhodne valná hromada. Pro zrušení spolku se vyžaduje jeho likvidace, pokud nenabývá celé jmění právní nástupce, nebo nestanoví-li zákon jinak. Likvidace spolku se řídí ustanovení § 269 - § 273 obč. zákoníku. Pokud není valnou hromadou, nebo soudem stanoveno jinak, je likvidátorem prezident klubu. Každý člen má právo na alikvotní podíl z likvidačního zůstatku podle výše uhrazených členských příspěvků za dobu trvání ve spolku. K podílu členů, kteří nejsou řádnými členy spolku v době zániku spolku, se nepřihlíží.
3. Soud může spolek zrušit s likvidací i bez návrhu pokud spolek:
a) vyvíjí činnost zakázanou
b) vyvíjí činnost v rozporu s § 217 obč. zák.
c) nutí třetí osoby k členství ve spolku, k účastí na jeho činnosti nebo k jeho podpoře
d) brání členům ze spolku vystoupit.
4. Přeměna spolku může nastat buď fúzí, nebo rozdělením spolku.
5. Fúze spolků nastává uzavřením smlouvy o fúzi, nebo smlouvy o sloučení spolků, nebo smlouvy o splynutí spolků. Návrh smlouvy o fúzi schvaluje valná hromada spolku. Podmínky pro svolání valné hromady jsou uvedené v § 278 obč. zák. Fúze spolku se řídí ustanoveními § 274 - 287 obč. zákoníku.
6. Rozdělení spolku nastává na základě uzavření smlouvy o rozdělení. Při rozdělení spolku se založením nových spolků se vyhotovuje projekt rozdělení. Smlouvu o rozdělení i projekt rozdělení schvaluje valná hromada. Podmínky pro svolání valné hromady a schválení rozdělení jsou uvedené v § 292 - § 294 obč. zák. Rozdělení spolku se řídí ustanoveními § 288 - § 302 obč. zákoníku.
 
 
X.
Účinnost a platnost stanov a závěrečná ustanovení
 
1. Veškeré doplňky či změny v těchto stanovách přijaté nabývají účinnosti po schválení na valné hromadě, pokud obecně právní předpisy nestanoví jinak.
2. Tyto stanovy byly pořízeny ve třech vyhotoveních. Jedno vyhotovení stanov bude přiloženo k návrhu na registraci, zbývající budou pro potřeby spolku uložené u prezidenta klubu.
 
Úplné znění stanov spolku schválené na valné hromadě konané dne 20.12.2014.
 
Ve Zbraslavci dne 20. prosince 2014
 
 
Vladimír Odehnal
prezident klubu